Tags » CEB

The Fruit of the Spirit (CEBUANO: Ang Biblia, Pinadayag)

CEBUANO: Ang Biblia, Pinadayag

Galatians (Galacia) 5:22-23

22 Apan ang bunga sa Espiritu mao kini: ang gugma, kalipay, pakigdait, pagkamapailubon, pagkamahinuklogon, pagkaayo, pagkamatinumanon;

23 Pagkaaghup, pagpugong sa kaugalingon. 7 mais palavras

Bible

The Fruit of the Spirit - Ang Bunga sa Espiritu (CEBUANO: Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia)

CEBUANO: Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia

Galatians (Mga Taga-Galacia) 5:22-23

22 Apan ang Espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo, pagkamaminatud-on,

23 pagkamapaubsanon ug pagkamapinugnganon sa kaugalingon. 9 mais palavras

Bible

The Armor of God - Ang Taming sa Dios (CEBUANO: Ang Pulong Sa Dios Biblia)

CEBUANO: Ang Pulong Sa Dios Biblia

Ephesians (Efeso) 6:10-18

10 Agig panapos, ipahimangno ko kaninyo nga magmalig-on kamo diha sa Ginoo pinaagi sa iyang gahom. … 214 mais palavras

Bible

The Lord is my Shepherd - Ang Ginoo mao ang akong Magbalantay (CEBUANO: Ang Pulong Sa Dios Biblia)

CEBUANO: Ang Pulong Sa Dios Biblia

Psalms (Salmo) 23

1 Ikaw, Ginoo, mao ang akong magbalantay, ug dili ako makabsan sa tanan kong gikinahanglan.

2… 113 mais palavras

Bible

The Ten Commandments - Ang Napulo ka mga Sugo (CEBUANO: Ang Pulong Sa Dios Biblia)

CEBUANO: Ang Pulong Sa Dios Biblia

Exodus 20:3-17

3 “Ayaw kamo pagsimba ug laing dios gawas kanako.

4 “Ayaw kamo paghimo ug mga dios-dios sa dagway sa bisan unsa nga anaa sa langit, o sa yuta, o sa tubig. 260 mais palavras

Bible

The Fruit of the Spirit - Ang Bunga sa Espiritu (CEBUANO: Ang Pulong Sa Dios Biblia)

CEBUANO: Ang Pulong Sa Dios Biblia

Galatians (Galacia) 5:22-23

22 Apan kini ang makita sa kinabuhi sa tawo kon ang Espiritu Santo mao ang nagagahom kaniya: mahigugmaon siya, malipayon, may kalinaw, mainantuson, maayo sa iyang isigka-tawo, manggihatagon, kasaligan, 21 mais palavras

Fruit

Bible Opinion Update, February 2017

ATTENTION: Long Post.  (But hopefully it will be well worth your while.)

As the author of this blog, I’m privileged to see certain things that you, the reader, cannot. 3.959 mais palavras

ESV